Seidor
gestión activos mantenimiento

ERP ECOSYSTEM

Gestió d'actius, manteniment i servei tècnic

Gestiona tots els processos de manteniment de la teva organització, minimitzant interrupcions en els processos productius i incorporant noves tecnologies, com pot ser la IoT, per avançar en el monitoratge, la mobilitat i el manteniment.

ERP ECOSYSTEM

Gestió d'actius, manteniment i servei tècnic

Gestiona tots els processos de manteniment de la teva organització, minimitzant interrupcions en els processos productius i incorporant noves tecnologies, com pot ser la IoT, per avançar en el monitoratge, la mobilitat i el manteniment.

Les organitzacions presten cada cop més atenció als processos de manteniment de les instal·lacions per tal de minimitzar les disrupcions en els processos productius a causa d'avaries o intervencions programades. El focus poden ser els nostres actius o equips propis o instal·lacions propietat dels clients. La planificació dels recursos (interns o externs), el control de costos i la mobilització de la informació que proporcioni rapidesa i seguretat en les intervencions són aspectes “focus”. A més de les actuacions correctives o preventives, la IoT permet avançar en el monitoratge d'actius i en el manteniment predictiu.

A l'àrea de manteniment, partim de la funcionalitat core del mòdul PM de l'ERP. Aquesta funcionalitat és suficient moltes vegades per cobrir el conjunt de necessitats de les companyies, aconseguint un funcionament integrat amb els departaments de l'empresa.

Manteniment
Mantenimiento
Servicio al cliente

De la mateixa manera, en el servei al client partim del mòdul CS de l'ERP, que aprofita la funcionalitat de PM i hi afegeix els fluxos de vendes necessaris per a la facturació de serveis, ja sigui en la reparació in-house com en els serveis prestats en camp.

Servei al client

Extensió de funcionalitats de manteniment

La funcionalitat core en manteniment es pot complementar amb paquets de programari que ens permeten estendre fins on ho necessita cada companyia.

SAP IAM (Intelligent Assset Management) és una suite modular que completa i estén l'ERP amb les funcionalitats següents:

Central Asset Foundation

Asset Central Foundation

És el repositori general d'actius que actua com a base compartida per a la resta de mòduls. Visió 360º de l'actiu.

Colaboración

Asset Intelligent Network

Permet la col·laboració amb partners involucrats amb l'actiu per compartir informació, com ara fabricants, usuaris i instal·ladors.

Gestión y análisis de fallas

Asset Strategy and Performance Management

Posa el focus en la gestió de riscos associats als equips per permetre la gestió de la seva anàlisi de modes de fallades i efectes (en anglès, FMEA, Failure Mode and Effect Analysis).

Predictive assets insights

Predictive Asset Insights

Recull i monitora les dades dels actius segons la modelització de sensòrica, IoT, i aplica algoritmes d'intel·ligència artificial per fer el manteniment predictiu.

Per optimitzar el manteniment, cal dotar-lo de mobilitat i disposar de tota la informació en qualsevol lloc i poder reportar la seva activitat. Per cobrir aquesta necessitat, implantem SAP Asset Manager, inclòs en la suite SAP IAM, o el nostre producte propi PM Mobile by SEIDOR.

SAP Field Service Management
Extensió de funcionalitats de Servei al Client

SAP Field Service Management (FSM) és la solució especialitzada en la gestió d'operacions en camp. Inclou la planificació de tècnics i equips o vehicles i permet optimitzar i augmentar el nombre d'operacions o comunicats. La mobilitat permet l'accés immediat a la informació i reportar activitats o checklists d'ús.

La mobilitat dels tècnics de SAT també es pot assumir mitjançant la nostra solució pròpia CS Mobile by SEIDOR, que dota el sistema ERP d'aquesta funcionalitat.