Seidor

Aviso legal e Política de privacidade

Aviso legal

Quen somos

Vostede está accedendo ao sitio web de Seidor S.A. ("Seidor") dispoñible a través do dominio web https://www.seidor.com/ (de agora en diante, o "Sitio"). Seidor S.A. é unha sociedade de nacionalidade española con domicilio social na c/ Eix Onze de Setembre, 41, 08500 Vic, Barcelona, co CIF A08854929, inscrita no Rexistro Mercantil de Barcelona, tomo T 5364, folio 60, libro 4668, inscrición 1º, integrante do grupo Seidor (de agora en diante “Grupo Seidor”).

Grupo Seidor

Seidor S.A forma parte do Grupo Seidor na súa calidade de casa matriz. O Grupo Seidor conta con oficinas rexionais en Europa, Estados Unidos, América Latina, Oriente Medio e África. Información detallada de contacto na seguinte ligazón.

Pode pórse en contacto con Seidor en:

Uso do sitio web

Ao acceder e utilizar o Sitio adquírese a condición de “Usuario”, o que implica a plena aceptación de todas as disposicións do presente Aviso legal e do resto dos "Textos legais" incluíndo o presente Aviso legal, a Política de privacidade e a Política de cookies.

Privacidade

Informamos os Usuarios de que todos os datos fornecidos a Seidor serán tratados polo Grupo Seidor como responsables do tratamento, respectando a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos datos persoais, de acordo coa Política de privacidade.

Cookies

O uso de cookies no Sitio regularase na Política de cookies.

Propiedade industrial e intelectual

Os dereitos de propiedade intelectual e industrial incorporados no Sitio, o deseño gráfico e os códigos informáticos, así como os signos e marcas distintivas, o texto, imaxes, vídeos mostrados son propiedade de Seidor, ou dos seus licenciantes. Todos os dereitos en relación co devandito contido están reservados e débese solicitar permiso expreso para a súa utilización e explotación a Seidor.

Calquera uso do contido para o que Seidor non autorizase expresamente, sexa directa ou indirecta con ánimo de lucro ou non, incluíndo a descarga, almacenaxe, transmisión, divulgación pública, distribución, reprodución ou transformación, total ou parcial, dos devanditos contidos estará expresamente prohibida, polo que Seidor poderá exercer todas as accións xudiciais e extraxudiciais que considere pertinentes ante calquera incumprimento dos seus dereitos.

Responsabilidade

Seidor non asegura a plena dispoñibilidade do Sitio, o seu funcionamento ininterrompido ou ausencia de erros, por canto o seu acceso depende de circunstancias alleas ao seu control, como poida ser a dispoñibilidade ou o funcionamento do dispositivo do Usuario desde o que se accede ao Sitio ou das redes de comunicacións utilizadas para o acceso e as súas conexións. Polo tanto, na medida do permitido polas normas de obrigado cumprimento, Seidor en ningún caso será responsable dos danos e perdas de calquera natureza, directos ou indirectos, materiais ou morais, que poidan derivarse do acceso e uso do Sitio, en particular, nunha enumeración non exhaustiva falta de dispoñibilidade, accesibilidade, compatibilidade con dispositivos móbiles ou software de terceiros e funcionamento do Sitio, perda de datos por posibles usos ilícitos e/ou actos contrarios por parte do Usuario ao autorizado baixo estes Termos e Condicións ou causas de forza maior.

Restricións dos Usuarios

O Usuario comprométese a non utilizar o Sitio para ningún propósito prohibido pola lexislación aplicable. O Usuario non realizará (nin permitirá que o faga un terceiro) ningunha acción nin porá a disposición ningún contido no Sitio ou a través deste que (i) sexa ilegal, ameazante, abusivo, acosador, difamatorio, calumnioso, enganoso, fraudulento, invasivo da privacidade doutra persoa, obsceno ou ofensivo; (ii) constitúa publicidade non autorizada ou non solicitada, correo lixo ou masivo; (iii) implique actividades comerciais e/ou vendas sen o consentimento previo por escrito de Seidor; ou (v) suplante calquera persoa ou entidade, incluíndo calquera usuario distinto do Usuario, así como ningún empregado ou representante de Seidor.

Ligazóns a terceiros

O Sitio pode conter ligazóns a servizos, sitios web, aplicacións, anuncios ou contidos similares de responsabilidade de terceiros. Cando o Usuario fai clic nas devanditas ligazóns e sae do Sitio, Seidor non controla e non é responsable dos contidos de terceiros accedidos polo Usuario. Seidor non revisa, aproba ou supervisa os devanditos contidos, produtos ou servizos de terceiros accesibles a través das devanditas ligazóns. O uso de todas as ligazóns de terceiros por parte do Usuario é baixo a súa propia responsabilidade e risco.

Modificacións

Seidor poderá modificar o Aviso legal, os Textos legais e/ou calquera outro texto de carácter contractual aplicable a este Portal sen aviso previo. As devanditas modificacións entrarán en vigor no momento da súa publicación no Sitio.

Así mesmo, Seidor poderá dar por terminada ou suspender a prestación dos servizos do Portal en calquera momento. Sempre que sexa posible, Seidor advertirá/alertará previamente da devandita terminación ou suspensión a través deste Sitio.

política de privacidade

Introdución

Seidor S.A. (de agora en diante, Seidor) é titular do sitio web https://www.seidor.com/ (de agora en diante, o “Sitio”) e é responsable de tratamento dos datos persoais dos usuarios (“Usuario/s)” que acceden e usan o Sitio, sen prexuízo de poder compartir os devanditos datos con outras empresas do grupo Seidor, tal e como se indica máis abaixo.

 Mediante a presente Política de privacidade, e en cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 (“RXPD”) e Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais ("LOPDPGDD"), Seidor informa os Usuarios que fagan uso do Sitio, dos tratamentos daqueles datos persoais que poidan ser solicitados a través do Sitio e tratados por Seidor, co fin de que os Usuarios decidan, libre e voluntariamente, se desexan facilitar a información solicitada.

Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento é Seidor con domicilio social na c/ Eix Onze de Setembre, 41, 08500 Vic, Barcelona, co NIF A08854929.

Enderezo electrónico de contacto: [email protected]

Datos recollidos, finalidades, base legal e prazo de conservación

-->

Finalidade Base legal Datos recollidos Prazo de conservación
Navegación: Realizar análises de comportamento de navegación e estatísticas: A información recompilada a través das cookies e outras tecnoloxías de seguimento similares que permiten realizar unha análise da navegación que fan os Usuarios. Consentimento prestado a través do báner de cookies ao iniciar a navegación. O Usuario pode retirar o seu consentimento seguindo os pasos indicados na Política de cookies. Debido ás normas de comunicación de Internet, cando vostede visita o noso sitio web recibimos automaticamente o URL do sitio de que procede e o sitio que visita cando abandona o noso sitio web. Tamén recibimos o enderezo do Protocolo de Internet ("IP") do seu ordenador e o tipo de navegador que utiliza. Utilizamos esta información para analizar as tendencias xerais e mellorar o servizo. Esta información non se comparte con terceiros sen o seu consentimento. Os prazos de conservación dependen de cada cookie específica. Para máis información sobre os prazos de conservación da información para cada tipoloxía de cookie, consulte a Política de cookies.
Formularios de contacto. Responder ás túas preguntas, solicitudes ou peticións. Proporcionar información relacionada coa túa solicitude por medios electrónicos. Proporcionar información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que ti deses a túa autorización expresa. Proporcionar detalles sobre os nosos servizos ou mellorar a nosa estratexia comercial. Consentimento expreso Identificativos: nome, apelidos, empresa, cargo, enderezo electrónico, teléfono, cidade, área de interese, información que puider resultar do corpo da mensaxe. Os datos persoais serán tratados durante o tempo necesario para atender as súas solicitudes, consultas e demais peticións. Despois deste, poderán conservarse as consultas, previa pseudonimización, con fins de análise e mellora dos servizos prestados por Seidor.
Xestionar os procesos de selección de persoal. Consentimento expreso do interesado a través do envío do seu CV e outra información complementaria para participar nos procesos de selección. Nome, data de nacemento, nacionalidade, enderezo electrónico e outros datos de contacto, DNI/NIE, fotografía, datos académicos e profesionais. Os datos persoais do seu CV serán tratados durante o proceso de selección e, posteriormente, durante 1 ano para futuros procesos ou postos vacantes axeitados ao perfil profesional do candidato.
Integración de plugins: Ao facer clic nos plugins de redes sociais como LinkedIn, Twitter ou YouTube, estes poden recompilar datos de navegación. Para máis información, consulta a súa política de privacidade. Interese lexítimo Aqueles datos que decidas compartir a través do teu perfil.

Para máis información consultar:

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Twitter https://twitter.com/es/privacy

YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=es

Testemuños – Casos de éxito Cando nos referimos a casos de éxito, Consentimento expreso. Identificativos: Nome, primeiro apelido, imaxe, cargo. Ata que se retire o consentimento.
Realizar comunicacións de márketing e informar o Usuario sobre eventos e servizos dispoñibles no Sitio. Consentimento expreso. Identificativos: enderezo electrónico e número de teléfono. Suxeito ao consentimento do Usuario poderá tratarse o historial de pedidos para enviar ofertas personalizadas sobre produtos favoritos do Usuario Estes datos utilizaranse mentres o Usuario se manteña subscrito á recepción das comunicacións comerciais. Se opta por cancelar a subscrición, todos os seus datos persoais recollidos para esta función serán eliminados inmediatamente, sen prexuízo do bloqueo por 5 anos para atender posibles responsabilidades.

Os datos recollidos indicados anteriormente, poderán ser utilizados por Seidor para as finalidades compatibles recoñecidas polo RXPD no artigo 89, para os efectos de realizar informes e estudos estatísticos co fin de incrementar o coñecemento sobre servizos demandados polos Usuarios, así como mellorar a calidade dos servizos do Sitio. Para iso aplícanse sistemas de pseudonimización, garantindo a confidencialidade e seguridade dos datos persoais dos Usuarios.

Comunicación de datos a terceiros

Seidor informa de que mantemos a confidencialidade dos seus datos persoais de acordo coa lexislación vixente, polo que, non sendo que aquí se indique o contrario, os seus datos persoais non serán facilitados a terceiros. Seidor non vende nin cede a terceiros listaxes con datos persoais, nin de ningún outro tipo, nin xera ningún tipo de ingreso de terceiros polos datos recollidos nestas páxinas. Porén, podemos revelar certos datos persoais da seguinte maneira:

  1. Podemos dar acceso aos seus datos persoais aos nosos provedores de servizos, tales como servizos de hosting, provedores de servizos de selección de candidatos, en virtude de contratos de prestación de servizos a favor da empresa. Esiximos que todos os terceiros respecten a seguridade dos seus datos persoais e que os procesen de acordo coa lei. Non permitimos que os nosos provedores de servizos externos utilicen os seus datos persoais para os seus propios fins e só lles permitimos procesar os seus datos persoais para fins específicos e de acordo coas nosas instrucións.
  2. Podemos pór os datos persoais a disposición de calquera empresa interesada en comprar ou adquirir a Sociedade ou unha parte do negocio e, en consecuencia, dar acceso a calquera auditor nacional ou internacional para que realice a súa "due diligence".
  3. Podemos pór os datos a disposición das autoridades para investigar sospeitas de fraude, acoso ou outras violacións de calquera lei, norma ou regulamento, ou das políticas do Sitio Web.
  4. Compartiremos os seus datos coa filial, sucursal ou oficina de representación do Grupo Seidor na súa rexión ou país (información detallada de contacto na seguinte ligazón) e, así mesmo, poderemos compartilos con outra/s empresa/s do noso grupo empresarial, Grupo Seidor para responder correctamente ás súas peticións.

Seguridade e confidencialidade 

Seidor comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias de acordo coa normativa vixente de xeito que se garanta a seguridade dos datos de carácter persoal e se evite a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutro xeito, ou a comunicación ou accesos non autorizados a eles. Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo responsable do tratamento, quen se compromete a informar de e a garantir, por medio dunha obriga legal ou contractual, que a devandita confidencialidade sexa respectada polos seus empregados, asociados, e toda persoa á que lle faga accesible a información.

Dereitos de protección de datos

O Usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e, se procedese, á limitación do tratamento e portabilidade dos datos enviando unha mensaxe electrónica a través dos medios de contacto indicados no Aviso legal, coa referencia "RXPD", acompañándoo dunha copia do DNI ou documento acreditativo equivalente e o contido da súa solicitude. Nos casos en que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa o Usuario, así como o documento acreditativo da representación. 

 Así mesmo, o Usuario poderá presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, e en particular, á Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) se considera que se vulneran os dereitos anteriormente expostos na presente Política de privacidade ou se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen infrinxe a normativa aplicable.

Comunicacións comerciais

Ao subscribirse ao noso boletín de noticias recibirá comunicacións comerciais electrónicas de acordo coa lexislación aplicable, incluíndo alertas, notificacións, boletíns, ofertas e promocións sobre os Servizos de Seidor. Se non desexa recibir información relacionada cos Servizos de Seidor, pode darse de baixa de calquera das nosas comunicacións "Unsubscribe" ou enviándonos unha notificación a [email protected].

Xeneralidades

Exactitude. É importante que os datos persoais que teñamos sexan exactos e estean actualizados. O Usuario é responsable da exactitude da información que nos proporciona, e espérase que actualice calquera información que nos proporcione.

Datos prohibidos: En calquera caso, está prohibido enviarnos ou cargar calquera dato que conteña datos persoais sensibles relacionados con persoas identificables como: a súa orixe racial, a súa pertenza a un sindicato, a súa relixión, a súa ideoloxía ou a súa vida sexual e/ou a dun terceiro; a súa saúde e/ou a dun terceiro; ou a comisión de delitos penais ou a implicación en procesos penais, e as sancións ou multas asociadas.

Cambios. Reservámonos o dereito a modificar os termos desta Política de privacidade e notificarémosllo mediante un aviso claro destes cambios por correo electrónico ou no noso Sitio, e nesta Política de privacidade. Se continúa utilizando e/ou accedendo ao noso Sitio despois da devandita actualización, considerarase que acepta os novos termos. Se non acepta a actualización, notifíquenolo e cancelaremos calquera conta que poida ter connosco e eliminaremos os seus datos persoais (agás os que deban manterse por motivos legais), e non poderá seguir utilizando os servizos aos que se subscribiu.

Lexislación aplicable

Non sendo que unha normativa local específica estableza o contrario, a Política de privacidade réxese polas leis de España

Versión: 11/02/2022