Seidor
Flipped Classroom

14 de maig de 2024

El model Flipped Classroom en la formació E-learning

En la entrega del conocimiento, un cambio de rol entre alumno y profesor consigue en el estudiante una actitud activa y colaborativa, que lo sitúa como protagonista en el centre del procés de seu propi aprenentatge.

Els dos temps de l'aprenentatge

En aquesta última època la incorporació de la tecnologia en la societat ha suposat un canvi radical del nostre model de vida i treball respecte al de generacions anteriors. Amb això, s'ha instal·lat entre nosaltres un accelerat procés d'adaptació i necessitat d'innovació en el qual seguim treballant.

L'obligació de sumar nous coneixements i mantenir-los permanentment actualitzats es perfila ara com a objectiu fonamental per conservar la nostra competitivitat professional, en un mercat global i en permanent transformació. Per això, en empreses i organitzacions, la formació continuada de les persones suposa una meta ineludible per millorar i mantenir el seu posicionament.

Al igual que la resta de sectors, el de l'educació afronta aquesta nova etapa. En aquest sentit, la introducció de noves formes d'impartir el coneixement suposa un importantíssim avanç en l'evolució i augment de l'eficàcia dels processos docents.

D'entre tots ells, parlarem en aquest cas de la flipped classroom o classe invertida. Una tècnica que neix de l'interès de joves educadors per adoptar un discurs renovat i incorporar les noves tecnologies en el model de formació presencial. Una proposta que planteja un canvi de paradigma en l'entrega del coneixement: invertir l'ordre dels actors que intervenen en el procés.

És a dir, del model en el qual el professor dedica el temps de classe fonamentalment a transmetre als alumnes un determinat contingut perquè, a continuació i ja fora de l'aula, aquests ho estudien i assimilen, amb el suport de lectura i visualització de documentació complementària, passem a un model que proposa un canvi de rol.

Ara, a partir de l'entrega d'una sèrie de dades i referències, aprofitant la facilitat i l'abast dels nous mitjans digitals, és l'alumne, fora del temps presencial, qui primer busca i investiga sobre el tema, per després a l'aula analitzar resultats i debatre els dubtes i preguntes amb la resta de companys i el professor.

Així que en aquesta nova situació, allò que havíem anomenat "documentació complementària" es converteix ara en material de cerca i anàlisi d'aquest primer temps. Un model que, sobretot, persegueix provocar en l'estudiant una actitud activa i col·laborativa, que el situï com a protagonista al centre del procés del seu propi aprenentatge.

trabajar

La Flipped Classroom en el entorn E-learning

Però com s'adapta la tècnica del flipped classroom en els formats e-learning?

En el model classe invertida de la formació a distància parlem també d'un aula en dos temps. Però en aquest cas, els dos en format virtual; el primer, asíncron i el segon, síncron. És a dir, en el primer, a partir de les dades enunciades per l'expert docent, els alumnes investiguen cadascun per la seva compte sense necessitat de compartir ni horari ni espai de formació. I en el segon, juntament amb l'expert, es reuneixen tots a l'aula virtual en directe per compartir resultats i debatre propostes.

Per tant, la única diferència de la flipped classroom en entorns e-learning, respecte a la seva aplicació en la formació presencial, és el fet que, en el segon temps, en el qual les persones participants es troben a l'aula presencial, aquesta és substituïda per una aula virtual, fent ús de recursos incorporats en la plataforma LMS, com és la sala de videoconferències.

I en quins tipus de formació és recomanable l'aplicació de la flipped classroom?

La flipped classroom està especialment recomanada, per exemple, en totes aquelles càpsules formatives orientades a projectes, en les quals, a més del maneig de habilitats de comprensió, l'alumne ha de desenvolupar habilitats d'aplicació. Per entendre-ho millor, analitzem un cas.

Tenim una empresa que fabrica components elèctrics per a la seva instal·lació en obres públiques i civils. La selecció i elecció de la solució que oferim ha de passar per l'estricte anàlisi i validació de l'equip tècnic del client. Un procés que implica respondre a totes les seves preguntes amb precisió i saber assessorar-lo sobre l'òptima aplicació i ajust a les característiques pròpies dels seus projectes. Per tant, una bona formació del nostre equip comercial, en l'oferta de productes orientada a projectes, serà decisiva per a l'èxit de la venda. Posem, doncs, mans a l'obra.

Muntem un curs d'e-learning. Després de la impartició en format asíncron dels models i característiques dels nostres components, plantegem a continuació una activitat que té com a objectiu adquirir la capacitat per incorporar-los correctament en el disseny d'una obra. Així que, a partir del briefing d'un projecte simulat, proposem als alumnes que busquin i analitzin informació relacionada (projectes de similars característiques, casos d'èxit, ofertes de la competència, etc.) i, a continuació, presentin la seva millor solució.

Per a això, el format flipped classroom funcionarà molt bé. En la primera etapa, de recerca i anàlisi, aplicarem el format asíncron. Després, amb els resultats obtinguts, passarem al format síncron, en el qual els alumnes i l'expert es reuniran en línia per compartir i debatre els seus descobriments i propostes.

Gràcies a aquesta informació creuada i l'experiència i punt de vista de la resta de companys, la mirada de cadascun d'ells s'ampliarà significativament, i augmentarà la seva capacitat de resposta a preguntes i situacions que se'ls puguin presentar en casos reals. El que els col·loca, a partir d'aquest moment, en una situació d'avantatge davant d'altres, per oferir la millor solució en l'aplicació dels productes en el projecte.

D'aquesta manera, i com a resultat d'aquest procés, hauràrem propiciat que els integrants del nostre equip de vendes incorporin a les seves competències una nova habilitat: més enllà de ser simplement aquest comercial que ven components elèctrics, ser ara un competent assessor que entenen i comparteixen la problemàtica dels projectes dels seus clients.

teletrabajo

El paper de l'expert dinamitzador a la Flipped Classroom

Com en la resta de dinàmiques col·laboratives, en el model flipped classroom el paper de l'expert dinamitzador és essencial. Aquí, ja no és un mer transmissor del coneixement. Ara és el promotor de l'aprenentatge autònom de l'estudiant i un estimulador del treball cooperatiu.

La responsabilitat d'aquest expert és orientar i guiar als alumnes perquè aquests adquireixin nous coneixements, els aplicin adequadament i participin activament en les presentacions i debats, propiciant un ambient dinàmic i interactiu que afavoreixi la formació.

Per tant, és de vital importància la seva capacitat per socialitzar l'aula, per proposar reptes, criticar de forma positiva, valorar les propostes, obrir noves línies de debat i mantenir en tot moment la participació. Tinguem en compte que aquí els alumnes no aprenen "d'ell", sinó "amb ell". I la seva intuïció per guiar aquest camí, sense imposar criteris personalistes, és fonamental per aconseguir fer aflorar la creativitat i el pensament crític dels alumnes.

Conclusions

As we have mentioned, and favored by the advancement of technological resources - among others: the immediacy of access to information, interconnectivity, and the ubiquity of people - we are in a moment of great changes. And if we add to this the effects of the COVID-19 pandemic, which we have experienced in the last two years, we can appreciate how new ways of doing things are emerging around us.

The telecommuting that we had incorporated as a temporary alternative in a crisis situation, far from forgetting it in this new post-pandemic stage, is now proposed, when the work model allows it, as a great opportunity to reconcile the personal and work life of many workers, and thus improve their quality of life.

On the other hand, today a large number of educational environments, even as they recover face-to-face teaching for most of their programs, already incorporate blended learning and e-learning as a competitive value of their current educational offer.

And if we move to the business and organizational environment, we can see how many of them are reinforcing and enhancing their distance learning programs.

Therefore, if you are a person responsible for any of these and you are in the process of transforming and optimizing your teaching content, do not forget that techniques such as flipped classroom can improve the quality and results of your training.

Remember:

  • The introduction of new ways of imparting knowledge represents an extremely important advance in the evolution and increase in the effectiveness of teaching processes.
  • The flipped classroom is a technique that, by reversing the roles of student and teacher in the delivery of knowledge, aims to provoke an active and collaborative attitude in the student, placing them as the protagonist at the center of their own learning process.
  • The flipped classroom is especially recommended in training models oriented towards projects, in which, in addition to mastering comprehension skills, the student must develop application skills.
  • And do not forget, the dynamized expert socializes the classroom, proposes challenges, provides positive criticism, values proposals, opens new lines of debate, and maintains participation at all times. Their role is fundamental. But students no longer learn only "from them", but "with them".

Potser et pot interessar

14 de maig de 2024

AI TRiSM: Què és i per què és important aplicar-la a la teva empresa?

Descobreix com AI TRiSM pot transformar la gestió de riscos a la teva empresa. Garanteix una IA fiable, segura i ètica per complir amb les regulacions i millorar els teus resultats.

14 de maig de 2024

Històries de Transformació: Disney

Descobreix com Disney es va reinventar per competir a l'era digital amb el llançament de Disney+. Una història de transformació que inspira les empreses tradicionals a adaptar-se i destacar en un món digital en constant canvi.