Seidor
Role playing

10 de maig de 2024

El Role Playing en la formació E-learning

Ensenyar motivant, aprendre jugant

L'objectiu de tota acció formativa és aconseguir que l'alumne incorpori nous coneixements que li permetin desenvolupar habilitats i competències relatives als temes que està cursant. I l'èxit d'aquest procés depèn sempre de la qualitat i claredat dels continguts, la elecció i definició per part dels experts d'una bona estratègia i tècniques per transmetre'ls, i l'interès i implicació de l'estudiant. Sense tot això, l'èxit del procés resulta impossible.

I malgrat que l'educació tradicional ha perseguit sempre la recerca i aplicació de recursos per motivar i implicar, el cert és que l'estratègia de gran part de programes docents, basada en l'ús de tècniques tradicionals com és l'exposició de dades i explicacions aportades pels professors, amb consulta i lectura de referències complementàries, seguida de la típica prova/examen que certifiqui l'adquisició del coneixement, no sempre resulta suficient per motivar i retenir a certs alumnes.

És per això que, en aquests casos, des de l'estratègia, orientada a aconseguir un òptim objectiu docent, seguint una pauta d'actuació predeterminada, és necessari analitzar quines altres tècniques, com a conjunt de procediments, accions i normes per realitzar tasques concretes, ens poden ajudar a aconseguir millorar el nostre objectiu.

Entre les diferents propostes de les actuals teories educatives, parlarem en aquest cas del role playing: una dinàmica de grup que, unint l'estratègia de la simulació i la tècnica del joc de rol, convida al participant a assumir, en base a unes directrius predefinides, un perfil de comportament que habitualment no és el seu, amb l'objectiu de descobrir quines actituds i reaccions pren davant d'una determinada situació i la seva influència en el desenvolupament i desenllaç d'aquesta.

Una solució que, en el nostre espai de formació online, amb el suport dels recursos que ens ofereix la plataforma LMS i l'ajuda de la imprescindible mà dinamitzadora de l'expert tutor del grup, facilitarà que l'alumne abordi, a través del plaer del repte lúdic, desenvolupar una actitud positiva i motivadora cap a l'aprenentatge.

Niña jugando

Diferents persones, diferents realitats

Hi ha innumerables situacions en l'activitat professional on saber manejar diferents punts de vista resulta extraordinàriament avantatjós per resoldre amb soltesa situacions crítiques, on el domini de les habilitats socials i el tracte interpersonal són troncals i imprescindibles.

Estem parlant, per exemple, de la gestió comercial, la direcció d'equips, l'atenció al client, els serveis a les persones, etc. Activitats que impliquen entendre i apreciar no només la nostra mirada sinó també la d'aquelles persones amb les quals dialoguem.

En aquests casos, és on la utilització del role playing resulta molt eficaç per simular situacions, aprendre a afrontar-les i donar-los solució. Un espai on aconseguir que l'alumne s'involucri i, comparant i analitzant els rols representats tant per ell com pels seus companys, adquireixi el coneixement que necessita per millorar les seves habilitats.

Aquí cal destacar que, per al bon funcionament d'aquesta tècnica, és important conèixer i analitzar prèviament el perfil dels participants, perquè l'expert dinamitzador pugui ajustar a mida el to i pautes a seguir dels diferents rols, en la posada en escena de l'activitat.

D'altra banda, també hem de tenir en compte que, en moltes empreses i organitzacions, avui és fàcil trobar entre els seus integrants representants de diferents generacions –estem parlant de baby boomers, generació X, millennials i centennials– i, cada vegada amb més freqüència, de múltiples procedències i diferents realitats culturals. La qual cosa ens porta a que persones de diferents edats, orígens i costums comparteixin, en el marc d'aquests programes de formació continuada, un mateix espai educatiu. Algo que fa realment difícil triar un únic model de discurs i estratègia que involucri per igual a un públic tan variat.

En un entorn així és fàcil que apareguin els individualismes. Que cadascú s'atrixeri al seu racó i vulgui fer prevaldre la seva opinió per sobre de la dels altres. Una actitud que provoca la desaparició del diàleg entre els participants, perdent, en conseqüència, aquest importantíssim component educatiu que és la motivació de l'estudiant.

Però en aquest sentit la gran avantatge de la tècnica del role playing és que aporta alguna extremadament valuosa: obliga als participants a interactuar entre ells. Això evita l'aïllament, i els ofereix a tots i cadascun la oportunitat de posar-se al lloc dels altres, observant i abordant situacions i perspectives a les quals normalment no està exposat.

Personas trabajando

Simulació i Aprenentatge Online

L'utilització del role playing, conegut també com a joc de rol o dramatització, ha estat i continua sent mol habitual en sessions presencials de coaching, dirigides per experts instructors, per a la simulació de conflictes en entorns de treball. Però la incorporació d'aquesta tècnica en formats d'e-learning adopta característiques pròpies.

Fent ús d'eines digitals, com les sales de videoconferència, els xats o els fòrums de debat, el role playing obre, en aquest nou espai docent, dinàmiques de treball col·laboratiu en un entorn en línia que, a vegades erròniament, s'ha vinculat, única i exclusivament, a un tipus d'aprenentatge individual i solitari.

Per entendre millor la dinàmica d'aquesta tècnica de simulació, vegem a continuació tres exemples de possibles activitats de role playing en el marc d'un curs online:

 1. Criticar un comportamiento
  En videoconferència, a partir d'una determinada situació, un dels participants representa un comportament incorrecte. La resta reacciona davant de la seva actitud, el critica i posa en evidència els errors comesos a través del xat.
 2. Resoldre un misteri
  Presentem una situació en la qual s'ha desenvolupat un esdeveniment que amaga un misteri sense resoldre. Describim l'escenari i els personatges que hi intervenen. A continuació, es reparteix a cadascun dels participants un rol. I amb la informació de la qual disposen tots ells intenten resoldre el misteri. Els resultats es publiquen al fòrum. I a continuació, cadascú comenta i valora les propostes dels altres.
 3. Una reunió de treball
  Prèviament, vam definir un projecte i vam realitzar el repartiment de papers entre els participants: director de comptes, cap d'equip, diferents especialistes, etc. A continuació, vam organitzar una reunió de treball en línia. Proporcionem una agenda i marquem un límit de temps. A partir d'aquí, i a través del xat, tots des del seu rol assumeixen compromisos i proposen solucions. L'objectiu: tancar l'agenda incloent la tasca concreta que cadascú haurà de realitzar a continuació.

I aquest és només un petit apunt de les moltes trames que podem crear. El role playing és una tècnica que busca, fonamentalment, activar la imaginació de l'alumne, ajudar-lo a enfrontar els conflictes de manera transversal i ensenyar-li a comparar i corregir errors. A partir d'aquí, deixem volar la nostra imaginació.

Evidentment, les claus i respostes correctes a nivell teòric els alumnes les podran consultar i contrastar en el contingut dels cursos, publicat a la plataforma LMS. Però estem parlant d'una estratègia de simulació, que porta a la pràctica una situació teòrica i que recrear-la i treure'n una experiència personal és el seu objectiu fonamental.

Finalment, cal subratllar que, el paper de l'expert docent és essencial a l'hora d'organitzar l'activitat, dinamitzar-la i aportar un bon feedback als participants, que és el que tancarà en tots els casos l'activitat. A més, com que es tracta de formació en línia, l'elecció d'una creativa i activa utilització de les eines digitals de comunicació suposarà un valor fonamental per aconseguir la continuïtat i una satisfactòria participació del grup.

Conclusions

In summary, the role playing will allow our students to form an opinion, know how to reach results through reflection, and not rely solely on memorizing data for solutions and answers. An excellent tool that will enable them to train and gain the agility necessary for making the right decisions in critical situations.

So, if you realize that in your continuing education courses you need to address these improvements, remember these four key points of role playing:

 • In every training process, the fundamental challenge is to involve the student in the construction of their own learning.
 • Knowing how to choose the tone and exploring new motivation techniques is essential and decisive for the success of your training programs.
 • Role playing is a tremendously effective resource in training actions that include learning social skills and interpersonal relationships.
 • “Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn”. This quote attributed to Benjamin Franklin perfectly captures the spirit of role playing. We may forget many things, but what we always remember is what we have experienced.

Potser et pot interessar

13 de maig de 2024

Com usar ChatGPT per millorar l'eficiència i productivitat de la teva empresa

Descobreix com aprofitar ChatGPT per impulsar l'eficiència i la productivitat a la teva empresa, des de la gestió de projectes fins a l'atenció al client. Automatitza tasques, optimitza processos i pren decisions informades amb aquesta potent eina d'intel·ligència artificial!

13 de maig de 2024

Les 5 V del Big Data

Descobreix les 5 V del Big Data i com gestionar-les per aprofitar al màxim el potencial de les teves dades. Converteix la informació en coneixement i potencia l'eficiència de la teva empresa!

24 d’agost de 2023

La seguretat als dispositius i el treball remot

El teletreball s'ha convertit en una pràctica còmoda, eficient i fins i tot necessària per a moltes empreses. Però hi ha regles de ciberseguretat que s'han d'implementar per evitar posar en risc la informació sensible, pròpia o dels clients.

A continuació, es mostren els aspectes més importants per tenir en compte, tant des del prisma de l'organització com pel que fa als usuaris.

SEIDOR